بريك اوت بورد


بريك اوت بورد

بريك اوت بورد USB &parallel port 

تعمل مع ماك3 وكذلك هاندات